Chủ tịch huyện Sóc Sơn chủ trì thẩm định dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường khu xử lý chất thải

0 An Nhiên
ANTD.VN - UBND TP vừa ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt các thủ tục đầu tư 03 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (Vùng bán kính 500m từ hàng rào Khu LHXLCT Sóc Sơn).

ảnh 1

Khu vực bãi rác Nam Sơn 

Ngày 9/4/2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 1723/QĐ-UBND ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt các thủ tục đầu tư 3 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (Vùng bán kính 500m từ hàng rào Khu LHXLCT Sóc Sơn) đã được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 5/12/2018.

Theo đó, trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn gồm: Chủ trì tổ chức thẩm định các dự án (bao gồm cả thiết kế cơ sở), thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình và tổ chức thực hiện các công việc được ủy quyền đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng, về quy trình, thủ tục thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình và quy định pháp luật liên quan trước khi quyết định phê duyệt.

Việc phê duyệt các dự án đầu tư phải tuân thủ đúng những nội dung đã được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo tối ưu về mặt kinh tế, kỹ thuật theo tất cả các nội dung dự án và hạng mục công trình trên tất cả các mặt (hình thức, quy mô, kết cấu, biện pháp thi công công trình…); phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Thành phố; đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao; tuyệt đối không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn ngân sách nhà nước.

Các bước tiếp theo của dự án, UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cũng như trong toàn bộ quá trình quản lý, thực hiện dự án và quản lý sử dụng vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư trong việc thực hiện các nội dung công việc được ủy quyền; giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top