Chống lãng phí trong sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

0 An Nhiên
ANTD.VN - Để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới đây đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-BHXH kèm theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.    

ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, mục tiêu của chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 là nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu về an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực quản lý của ngành bảo hiểm xã hội.

Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống của ngành.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; tổ chức thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Dược, Luật Đấu thầu. Kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tập trung thực hiện các giải pháp chống lãng phí trong sử dụng các quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo đảm cân đối thu, chi; sử dụng hiệu quả và an toàn các quỹ; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, liên ngành; thực hiện quyết liệt các giải pháp để giảm nợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội cũng cần tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thực hiện đầu tư quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, chú trọng hình thức đầu tư ít rủi ro, hiệu quả, an toàn cho quỹ.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, quản lý, giám sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Tiếp tục triển khai Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống bảo hiểm xã hội phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành.

Thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định; đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top