Chấm dứt nợ tiền sử dụng đất vô thời hạn

0 Lê Trang
(ANTĐ) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 120/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, sẽ không còn chuyện các hộ dân, tổ chức được nợ tiền sử dụng đất vô thời hạn như trước đây.

Chấm dứt nợ tiền sử dụng đất vô thời hạn

(ANTĐ) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 120/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, sẽ không còn chuyện các hộ dân, tổ chức được nợ tiền sử dụng đất vô thời hạn như trước đây.

Đất cấp trái thẩm quyền trước ngày 15-10-1993 có thể được cấp “ sổ đỏ”

Theo quy định mới, áp dụng từ ngày 1-3-2011, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) mà chưa có khả năng tài chính, có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ được cho ghi nợ với thời hạn tối đa 5 năm. Sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Đặc biệt, các trường hợp đã được ghi nợ trước 1-3-2011 cũng được áp dụng quy định này, tức là cũng còn 5 năm để trả nợ tiền sử dụng đất theo giá đất cũ. Tuy vậy, văn bản mới cũng quy định, trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, người sử dụng đất sẽ bị phạt tính trên số tiền phải nộp theo các quy định hiện hành.

Đáng chú ý, quy định mới cũng nêu rõ, đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất nhưng đã phân phối (cấp) trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày 15-10-1993, khi được cấp GCN, hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất bằng 40% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định như trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở.

Đặc biệt, với các trường hợp đang sử dụng đất lấn chiếm xây dựng nhà ở, phù hợp với quy hoạch khu dân cư và đủ điều kiện cấp GCN theo quy định, nếu sử dụng trước ngày 15-10-1993, chỉ phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá đất do UBND cấp tỉnh quy định với phần đất trong hạn mức. Số diện tích vượt hạn mức, phải nộp 100% giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp GCN. Trường hợp đất lấn chiếm đó sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước 1-7-2004, phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần đất trong hạn mức. Diện tích ngoài hạn mức nộp tương tự đất lấn chiếm sử dụng trước ngày 15-10-1993.

Nhà nước cũng miễn tiền sử dụng đất (trong hạn mức) khi cấp GCN lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng (từ đất không phải đất ở thành đất ở) do tách hộ đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn... Ngoài ra, quy định mới cũng chỉ rõ, đối với trường hợp người sử dụng đất được chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất mà trước đó đã ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã được cơ quan có thẩm quyền xác định số được trừ vào tiền thuê đất phải nộp nhưng chưa được trừ hết, nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất thì tiếp tục được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp. Số còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án. Trường hợp người sử dụng đất đã nộp trước tiền thuê đất thì được trừ tiền thuê đất nộp trước cho thời gian còn lại (nếu có) vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Lê Trang

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top