Bế mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa X

0 (Trích TTXVN)
Ngày 22-1-2008, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã bế mạc Hội nghị lần thứ sáu. Trong chương trình Hội nghị (khai mạc từ ngày 14-1) Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", ra Kết luận "Về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012".

Bế mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa X

Ngày 22-1-2008, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã bế mạc Hội nghị lần thứ sáu. Trong chương trình Hội nghị (khai mạc từ ngày 14-1) Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", ra Kết luận "Về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012".

Về chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não về chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, cần thiết phải có quy mô phù hợp, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, lâu dài. Việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội phải đáp ứng đầy đủ các chức năng và vị thế của một thủ đô hiện đại; phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển vùng Hà Nội, phù hợp với các điều kiện địa lý - lịch sử - văn hóa truyền thống. Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về vấn đề này, giao Bộ Chính trị chỉ đạo thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy thành tựu, ưu điểm đã đạt được trong năm 2007, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết các hội nghị của Trung ương; đưa sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững bước tiến lên.

Trước mắt, tổ chức đón Tết, vui Xuân Mậu Tý lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chăm lo đời sống gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng sôi nổi, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 ngay từ tháng đầu, quý đầu; lập thành tích chào mừng 78 năm Ngày thành lập Đảng 3-2, kỷ niệm tròn 40 năm Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

(Trích TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top