Bãi bỏ một số thông tư về thể thức trình bày văn bản, lưu trữ hồ sơ

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sẽ bị bãi bỏ.

Cụ thể là Thông tư số 01/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, Thông tư số 07/2012 hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

Thông tư số 01/2019 quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức cũng nằm trong danh sách văn bản bị bãi bỏ.

Thông tư 01/2020/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/6/2020.

Hiện nay, thể thức và cách trình bày văn bản phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top