493 người trúng cử ĐBQH khóa XII

0 Đỗ Minh (Vietnamnet)
Kết quả bầu cử cho thấy, đại biểu Quốc hội ít tuổi nhất lần này là 24, người cao tuổi nhất đã 80.

493 người trúng cử ĐBQH khóa XII

Kết quả bầu cử cho thấy, đại biểu Quốc hội ít tuổi nhất lần này là 24, người cao tuổi nhất đã 80.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Theo thông tin từ tiểu ban tuyên truyền (Hội đồng bầu cử), tổng số cử tri đi bầu cử vừa qua là 56.252.543 cử tri (đạt 99,64%). Có 450.099 phiếu bầu không hợp lệ (0,80%)

Kết quả từ những lá phiếu, đã bầu ra được 493 đại biểu QH khóa XII. Trong đó đại biểu do Trung ương giới thiệu là 153 người, đại biểu do địa phương giới thiệu là 340 người. Đại biểu QH cao tuổi nhất: 80 tuổi, đại biểu QH ít tuổi nhất: 24 tuổi. 

Số đại biểu lần đầu tham gia QH là 345 người. Có 164 đại biểu có trình độ trên đại học (chiếm 33,27%), 309 đại biểu có trình độ đại học (62,68%). Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 87 người; Phụ nữ: 127 người; Ngoài đảng 43 người; Trẻ tuổi: 68 người; Tự ứng cử: 1 người và tái cử 138 người.

Cũng theo tiểu ban tuyên truyền, cuộc bầu cử lần này đã đảm bảo yêu cầu dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; về cơ bản đảm bảo cơ cấu, đồng thời cũng đặc biệt quan tâm, coi trọng chất lượng đại biểu có năng lực, uy tín, nhất là các đại biểu chuyên trách để hoạt động của QH có hiệu quả. Có thể giảm đại biểu các cơ quan trong bộ máy hành chính và tăng tỷ lệ đại biểu QH là các nhà khoa học có trình độ, năng lực và điều kiện hoạt động QH.

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu QH sẽ tạo điều kiện cho việc tăng đại biểu QH chuyên trách, dự kiến từ 25% lên khoảng 28% tổng số đại biểu QH, để làm nòng cốt trong việc xây dựng luật, hoạt động giám sát và các hoạt động khác của QH.

Đỗ Minh

Vietnamnet

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top