3 Nghị quyết quan trọng

0 (Theo TTXVN)
Từ ngày 9 đến ngày 17-7-2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì và có bài phát biểu quan trọng.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban CHấp hành Trung ương Đảng khóa X:

3 Nghị quyết quan trọng

Từ ngày 9 đến ngày 17-7-2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì và có bài phát biểu quan trọng.

Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo và thảo luận các Đề án và ra các Nghị quyết quan trọng: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế”; “Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; nghe và thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2008 và một số vấn đề khác.

Tạo đột phá trong việc trọng dụng nhân tài trẻ

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc hội nghị

Ban Chấp hành Trung ương nhận định: Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước, nhất là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) về công tác thanh niên, tình hình thanh niên và công tác thanh niên đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Một thế hệ thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, khát khao sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã được bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành. Bên cạnh đó, còn có một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, hoài bão, niềm tin, thiếu ý chí vươn lên trong học tập, lao động, công tác, thậm chí sa vào tệ nạn, tội phạm.

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: Chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong những năm tới, phải đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho thanh niên học tập, nghiên cứu. Nâng cao chất lượng nguồn lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện để thanh niên nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, phát triển toàn diện. Trọng dụng nhân tài trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong việc sử dụng, bố trí cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực.

Vận hội và thách thức với đội ngũ trí thức

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng và đề nghị cơ quan Nhà nước cảnh cáo về chức vụ chính quyền đối với đồng chí Võ Thanh Bình - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, vì đồng chí đã mắc một số sai phạm nghiêm trọng trong công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương có liên quan tiếp tục làm rõ việc đưa, nhận tiền như đồng chí Võ Thanh Bình đã báo cáo để kết luận và xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong suốt quá trình cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, nhất là trong hơn 20 năm đổi mới, đội ngũ trí thức nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng về số lượng, chất lượng, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ trí thức đã góp phần trực tiếp cùng toàn dân đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, từng bước thoát khỏi tình trạng kém phát triển; đóng góp tích cực vào việc xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; đa số trí thức Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc...

Tuy nhiên, số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ trí thức chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước. Một bộ phận trí thức chạy theo lối sống thực dụng, ích kỷ, thiếu trách nhiệm công dân. Đảng và Nhà nước chưa có chiến lược tổng thể xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự lấy khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo làm “quốc sách hàng đầu”...

Ban Chấp hành Trung ương xác định: Tri thức ngày càng giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Trí thức Việt Nam đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn và cả những thách thức gay gắt. Để phát triển đội ngũ trí thức, cần hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động khoa học, giáo dục và đào tạo, văn hoá, văn nghệ; tập trung đầu tư, tạo môi trường, điều kiện để trí thức hăng hái hoạt động và cống hiến; xây dựng và thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, thu hút trí thức Việt Nam ở trong nước và nước ngoài tham gia phát triển đất nước...

Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, nông thôn


Sau hơn 20 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, nông nghiệp nước ta phát triển ổn định theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; an ninh lương thực quốc gia được đảm bảo... Tuy nhiên, nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, sức cạnh tranh thấp; chuyển dịch cơ cấu sản xuất còn chậm, chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán; năng suất, chất lượng nhiều loại nông sản thấp. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn nhìn chung còn thấp, chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng ngày càng lớn; tỉ lệ hộ nghèo còn cao; phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc...

Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí quan trọng, là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và xác định các nhóm giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện, trong đó đặc biệt lưu ý các giải pháp về quy hoạch (đất đai, sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng nông thôn mới); xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến; đổi mới hoạt động các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn; đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư nông thôn, nhất là những vùng còn nhiều khó khăn...

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top