Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực

  • 24/12/2018 16:41
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".
Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính gồm 7 lĩnh vực đánh giá

Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính gồm 7 lĩnh vực đánh giá

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án là xác định chỉ số cải cách hành chính để theo dõi đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Cần xây dựng được Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh theo đặc điểm, tính chất quản lý Nhà nước của các bộ, tỉnh; xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số cải cách hành chính của từng bộ, từng tỉnh; xây dựng được bộ câu hỏi điều tra xã hội học theo từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát; hàng năm tổ chức triển khai xác định, công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh.

Đề án đặt ra yêu cầu, Chỉ số cải cách hành chính phải bám sát nội dung, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 cũng như kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đó, Chỉ số cải cách hành chính phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các bộ, các tỉnh và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các bộ, địa phương.

Đối tượng áp dụng bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ), UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần. Trong đó, có 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; 7 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần trong xây dựng, tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; 8 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức…

Ngoài ra đề án cũng xác định, bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần. Trong đó tiêu chí xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với 9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính 5 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần…

Tin cùng chuyên mục