Cần thay đổi tư duy làm luật

  • 22/09/2015 06:16
  • 2 bình luận
  • Luật sư, Thạc sĩ luật học Phạm Quang Huy
  • In bài
ANTĐ - “Là một người nghiên cứu về luật, tôi đồng tình với Dự thảo Báo cáo chính trị đối với nội dung “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tiếp tục được hoàn thiện. Vai trò, hiệu quả, sức cạnh tranh của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế được nâng lên. Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, bình đẳng và thông thoáng hơn”...

Cần thay đổi tư duy làm luật ảnh 1


... Để làm tốt nội dung này, theo tôi chúng ta cần thay đổi công tác xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp hóa. Theo đó, cần tăng nhiều số lượng đại biểu dân cử (Quốc hội/Hội đồng nhân dân) chuyên trách theo hướng chuyên môn hóa các lĩnh vực pháp luật dự kiến xây dựng (dân sự, hình sự, tài chính công…). Nên ưu tiên tăng cường thêm các đại biểu dân cử từ các khu vực tư doanh (doanh nhân, luật sư…). Các cán bộ, công chức cần có trách vụ xây dựng pháp luật (bao gồm cả các văn bản dưới luật như thông tư, nghị định…) cần thay đổi tư duy làm luật, thiết thực với cuộc sống, tránh xây dựng những dự thảo “trên trời”.Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chúng ta cần xây dựng hệ thống luật pháp trên tinh thần sẵn sàng tiếp thu những tinh hoa pháp lý nhân loại, học thuyết pháp luật văn minh, nhân bản… Đồng thời, cần lường đón các hệ quả của việc hội nhập quốc tế đối với pháp luật, các biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp trong nước thích hợp và phù hợp thông lệ và pháp luật quốc tế.Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, chúng ta cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp và người dân. Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi; kiểm soát tốt độc quyền kinh doanh. Xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Phá sản theo hướng bảo đảm việc giải quyết phá sản được nhanh chóng, chuyên nghiệp; xử lý tài sản công khai, minh bạch…".

Tin cùng chuyên mục