Bộ TT-TT phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

  • 19/03/2020 16:08
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng của Bộ TT-TT tuân thủ nguyên tắc Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ theo quy định của pháp luật.
Bộ TT-TT được giao chủ trì chương trình "chuyển đổi số" quốc gia

Bộ TT-TT được giao chủ trì chương trình "chuyển đổi số" quốc gia

Theo Quyết định số 363/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT-TT, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng sẽ chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Bộ. Các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên trong các lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được Bộ trưởng phân công.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp phụ trách công tác chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành TT-TT; Tổ chức, cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua- Khen thưởng và lịch sử- truyền thống; Cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm; Thanh tra; Hợp tác quốc tế; hội nhập kinh tế quốc tế và công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng cũng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua- Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược TT-TT.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phụ trách lĩnh vực ứng dụng CNTT; An toàn, an ninh mạng; Phụ trách công tác chuyển đổi số; Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Ban Quản lý dự án “Phát triển công nghệ TT-TT Việt Nam”.

Thứ trưởng Phan Tâm được phân công phụ trách lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp CNTT, điện tử- viễn thông. Đồng thời, phụ trách công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, KH-CN, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng trong phạm vi quản lý của Bộ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phan Tâm cũng được phân công phụ trách công tác Đảng, công tác đoàn thể của Bộ và theo dõi, chỉ đạo các đơn vị như: Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện; Vụ Công nghệ thông tin; Vụ KH-CN; Học viện công nghệ bưu chính- viễn thông; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam… và các trường trực thuộc.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phụ trách lĩnh vực thông tin, tuyên truyền; Theo dõi, chỉ đạo Cục báo chí, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục PT-TH&TTĐT; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Thông tin cơ sở; Báo Vietnamnet; Tạp chí TT-TT; Nhà xuất bản TT-TT.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn sẽ phụ trách lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; Giúp Bộ trưởng công tác thanh tra, cải cách hành chính; Phụ trách công tác nội chính; Kế hoạch- Tài chính; Pháp chế; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước… và theo dõi các đơn vị trong ĩnh vực mình quản lý.

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được phân công.

Trong quá tình chỉ đạo, xử lý công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì các Thứ trưởng chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau thì báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm có nội dung công việc mới chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, chưa được phân công trong Quyết định này, Thứ trưởng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Tin cùng chuyên mục