Bộ Nội vụ đề xuất đưa hàng loạt văn bản vào danh mục bí mật

  • 29/10/2019 13:14
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan này vừa hoàn thành dự thảo tờ trình Chính phủ quyết định danh mục bí mật nhà nước của ngành nội vụ.
Bộ Nội vụ đề xuất đưa nhiều tài loại liệu vào danh mục bí mật Nhà nước

Bộ Nội vụ đề xuất đưa nhiều tài loại liệu vào danh mục bí mật Nhà nước

Bộ Nội vụ cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay và đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước ngành Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Theo đó, danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật ngành nội vụ gồm tài liệu về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo chưa công bố hoặc không công bố.

Đối với danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành, Bộ Nội vụ đề xuất gồm đề án tổng thể về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới do Bộ Nội vụ chuẩn bị chưa được thông qua và chưa công bố. Đề án nhân sự cấp cao của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới do Bộ Nội vụ chuẩn bị chưa công bố.

Ngoài ra, tài liệu Tối mật cũng được quy định cho văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ về tổ chức bộ máy, biên chế của công an và quân đội; tài liệu của Bộ Nội vụ về nhận xét, đánh giá cán bộ hoặc về bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ quản lý, bổ nhiệm.

Các tài liệu, hồ sơ, thông tin cá nhân liên quan đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đang lưu giữ tại Bộ Nội vụ trong quá trình xem xét, bầu cử, ứng cử, bổ nhiệm, xử lý kỷ luật cũng thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật...

Trong danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Bộ Nội vụ đề xuất những văn bản gồm đề án thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đề án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn. Các dự án nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, chính sách đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành nội vụ chưa công bố.

Mức độ Mật cũng được áp dụng đối với hồ sơ về nhân sự đối với cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc diện Bộ Nội vụ theo dõi, thẩm định trình bổ nhiệm; tin, tài liệu về quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật cán bộ từ cấp vụ và tương đương trở lên chưa công bố. Hồ sơ cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên trở lên...

Tin cùng chuyên mục