Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

  • 27/09/2014 18:53
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTĐ - Chiều 27-9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đã tổ chức bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội vui mừng chào đón các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và cơ quan Trung ương: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII ảnh 1

Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn Bế mạc Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đã tiếp nhận được 104 bản tham luận và có 18 ý kiến phát biểu tại Đại hội. Các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiều ý kiến đã làm rõ thêm những kết quả hoạt động trên các lĩnh vực của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Nổi bật là những việc như: trong hệ thống Mặt trận, mỗi địa phương, mỗi tổ chức thành viên, từng đơn vị đã nhận thức đầy đủ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc vận động, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác giám sát, phản biện xã hội từng bước đã triển khai có hiệu quả được nhân dân quan tâm, nhất là trong phát huy vai trò các tổ chức thành viên và các hình thức thực hiện pháp lệnh dân chủ tại cơ sở. Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp triển khai có hiệu quả, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền hình ảnh đổi mới con người Việt Nam, phát triển tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Đặc biệt là các tầng lớp nhân dân đã phản ứng nhanh, đoàn kết đấu tranh kiên quyết với hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam và đã được bạn bè quốc tế ủng hộ rộng rãi. Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng được chú trọng, đổi mới nội dung và phương thức hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư và hộ gia đình.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII ảnh 2

Ra mắt Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII gồm 62 vị

Đồng thời, cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất mặt trận Tổ quốc các cấp cần đặc biệt quan tâm và làm tốt một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào những nhóm vấn đó là: Về tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; tổ chức bộ máy, cán bộ. Các vấn đề này đại hội đã giao Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung để ban hành văn kiện chính thức của Đại hội.

Đại hội đã xác định  mục tiêu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 -2019) là: Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, vì nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

Các đại biểu tại Đại hội

Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam khoá VIII cũng Hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam khóa VIII, như sau: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII;  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Trong diễn văn bế mạc đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Các văn kiện của Đại hội đã kết tinh được trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành phần trong UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá VIII đã tăng cường được tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực, có đủ đại diện của các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, 54 dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) đã thành công tốt đẹp. Đoàn Chủ tịch Đại hội mong rằng, mỗi đại biểu tham dự đại hội, Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ hăng hái tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, động viên, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngay sau phiên bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII đã tổ chức họp báo về kết quả đại hội.

Tin cùng chuyên mục