Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm bảo an sinh xã hội cho toàn đất nước

  • 19/02/2018 11:00
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTD.VN - Năm 2017, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cùng với các Bộ, ngành trong cả nước, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Người lao động vui mừng khi được cầm sổ BHXH

Người lao động vui mừng khi được cầm sổ BHXH

Nhiều thành tựu nổi bật

Trong năm 2017 ngành BHXH đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, cấp mã số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình; đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin, Trung tâm dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN; triển khai công tác thanh tra đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, truy thu về quỹ hàng trăm tỷ đồng; giảm nợ đọng BHXH từ mức 3,7% cuối năm 2016 xuống dưới 3%; từng bước kiểm soát được mức chi phí khám chữa bệnh BHYT bất hợp lý... góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước. 

Nhờ đó, số người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện đạt khoảng 13,9 triệu người (bằng 100,8% so với kế hoạch). Số người tham gia BHYT đạt khoảng 79,9 triệu người (bằng 102,1% so với kế hoạch), tổng thu BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành đạt khoảng gần 300 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam đã tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động; phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự, Ngân hàng thương mại trong việc thu, thu nợ BHXH, BHYT. Nhờ đó kết thúc năm 2017, BHXH Việt Nam đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch của Chính phủ giao; tỷ lệ nợ đọng BHXH ở mức thấp nhất từ trước tới nay. 

Bên cạnh việc chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động, toàn ngành cũng đã tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật ATVSLĐ; triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH qua hệ thống dịch vụ bưu chính, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người tham gia.

Trong công tác chi BHXH, BHYT, BHTN, toàn ngành còn tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ, nhất là các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN và trợ cấp thất nghiệp, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định; tăng cường quản lý các quỹ BHXH, BHYT, bảo đảm cân đối thu, chi hiệu quả và an toàn; xây dựng dự toán thu, chi hàng năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước giai đoạn 3 năm theo đúng quy định của pháp luật; bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành; tổ chức điều hành dự toán chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. 

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 (công bố tháng 10-2017), mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2016). Trong đó, chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2016). Nếu so với các nước Asean 4 và Asean 6, Việt Nam đứng thứ 4, sau Singapore (thứ 7), Thái Lan (thứ 67), Malaysia (thứ 73). 

Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được triển khai, thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; quy trình, thủ tục cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đơn vị và cá nhân tham gia. Trong năm 2017, toàn ngành tập trung việc rà soát, hoàn thiện và trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; tập trung hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH (mã định danh) cho người tham gia và thực hiện đổi 100% thẻ BHYT đã đồng bộ dữ liệu hộ gia đình theo mã số BHXH.

Thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao

Trong năm 2017, BHXH Việt Nam được Chính phủ giao thực hiện 26 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 20 nhiệm vụ (1 nhiệm vụ đã báo cáo Chính phủ dừng để thống nhất thực hiện theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII); 5 nhiệm vụ đang thực hiện (đây là những nhiệm vụ thường xuyên, không giao thời hạn kết thúc).

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam luôn chủ động phối hợp với các Bộ, ngành để tham gia các Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật BHXH, Luật BHYT, Luật ATVSLĐ; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, liên quan đến đơn vị, doanh nghiệp và người dân, để kịp thời có những đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết.

Chủ động, tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật ATVSLĐ, triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm; thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động KCB để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT.

Ứng dụng Công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính ở BHXH Việt Nam

Ứng dụng Công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính ở BHXH Việt Nam

Đặt ra những mục tiêu mới

Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Năm 2018 toàn ngành tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; hoàn thiện các quy trình quản lý nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương.

Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động và phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ hệ thống giám định điện tử. Phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật bổ sung dữ liệu hộ gia đình, bổ sung kịp thời dữ liệu phát sinh mới, dữ liệu tập trung của ngành BHXH; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; nghiên cứu, thí điểm việc thay thể sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành BHXH; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ; phương thức thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia.

Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân; đoàn kết xây dựng ngành BHXH vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin cùng chuyên mục