Báo chí CAND - kênh thông tin quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

  • 21/06/2013 09:03
  • 0 bình luận
  • Đại tướng Trần Đại Quang
  • In bài
ANTĐ - Nhân kỷ niệm 88 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2013), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết khẳng định những đóng góp của báo chí CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đồng thời có những chỉ đạo sâu sắc để báo chí CAND ngày càng nâng cao chất lượng. ANTĐ trân trọng giới thiệu bài viết.
Báo chí CAND - kênh thông tin quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh ảnh 1
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an


Báo chí cách mạng Việt Nam do Bác Hồ kính yêu sáng lập, giáo dục và rèn luyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội nước ta. Kể từ khi ra đời đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an nhân dân đã phát triển ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thật sự là phương tiện hữu ích giúp Bộ Công an chỉ đạo các mặt công tác công an; là diễn đàn trao đổi, học tập, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; là cầu nối giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự; là phương tiện cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Báo chí Công an nhân dân đã phát triển với bốn loại hình: báo viết, báo nói, báo hình và báo điện tử hàm chứa nội dung thông tin ngày càng đa dạng, thông tin kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh sinh động thực tiễn phong phú cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, kênh truyền hình Công an nhân dân tuy mới lên sóng được gần hai năm, nhưng đã chiếm được tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả trong và ngoài nước với nhiều chuyên mục đa dạng, hấp dẫn.

Báo chí Công an nhân dân không chỉ phát hành sâu rộng đến các tầng lớp  nhân dân trong cả nước, mà còn vươn ra thế giới, góp phần cung cấp thông tin cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bầu bạn quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình an ninh, trật tự của đất nước. 

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động ra sức chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, thực hiện ý đồ phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, báo chí Công an nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần bảo vệ và củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa; thực hiện tốt chức năng giáo dục, động viên cổ vũ quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kiên trì, dũng cảm đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, suy thoái đạo đức và các tệ nạn xã hội...; vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân; đồng thời, phản ánh những kinh nghiệm hay trong công tác giáo dục, quản lý con người, quản lý xã hội, góp phần củng cố trật tự, kỷ cương xã hội.

Báo chí Công an nhân dân đã và đang tích cực phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong Công an nhân dân và nhân dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng và trong xã hội; thường xuyên tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thể hiện ý chí không sợ khó khăn, nguy hiểm, ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên ở phố phường, bản làng; đặc biệt là những tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an mưu trí, dũng cảm hy sinh trong cuộc đấu tranh đầy cam go, nguy hiểm với các loại tội phạm, tạo được dư luận và ấn tượng tốt trong xã hội. 

Báo chí CAND - kênh thông tin quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh ảnh 2
Hàng năm, nhiều chuyến hàng trong chương trình “Tết vui cùng người nghèo”
của Báo An ninh Thủ đô được chuyển tận tay tới đồng bào khó khăn các huyện vùng cao


Trong lĩnh vực xây dựng lực lượng, báo chí Công an nhân dân đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... Qua đó, đã góp phần bồi đắp lý tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là các nguy cơ gây mất ổn định chính trị - xã hội, đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi báo chí Công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, góp phần củng cố tư tưởng, phát triển trình độ lý luận, chính trị, tri thức của cán bộ, chiến sĩ; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Công an nhân dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Cần tăng cường và thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để mỗi cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân hiểu đúng bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; từ đó nâng cao niềm tin vào lý tưởng cách mạng, vào con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Tiếp tục góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Chủ động triển khai đồng bộ cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng,  tích cực đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động. 

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đảm bảo  tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu; bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an để tuyên truyền, hướng dẫn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự. Đối với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội cũng như trong toàn lực lượng, báo chí Công an nhân dân cần phê phán nghiêm khắc với tinh thần xây dựng, nhưng không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của lực lượng vũ trang, sự vững mạnh của chế độ ta và không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng để kích động chống phá.

Tiếp tục phát huy tính chiến đấu của báo chí cách mạng Việt Nam, luôn giữ vai trò tiên phong trong việc vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, về pháp luật phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú, sinh động để xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tham gia việc phát hiện các hành vi có dấu hiệu phạm tội để kịp thời cung cấp cho lực lượng Công an nhân dân tổ chức xác minh, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục tuyên truyền, xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tập trung phản ánh để nhân dân hiểu đầy đủ, hiểu đúng và chia sẻ, cảm thông với những khó khăn, phức tạp, kể cả những mất mát, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự. Nghiên cứu, cải tiến cách thức thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ và kết quả xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại về an ninh, trật tự. Chú ý tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, báo điện tử ra các nước, các khu vực, đưa được nhiều thông tin và các ấn phẩm có nội dung tốt về cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự đến đồng bào ta ở nước ngoài và bầu bạn quốc tế; mở rộng việc quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam đến nhiều nước trên thế giới.

Báo chí CAND - kênh thông tin quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh ảnh 3
Qua các chuyến công tác từ thiện - xã hội, báo chí Công an góp phần tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng dân (Trong ảnh: Báo An ninh Thủ đô vận chuyển hàng cứu trợ đến các huyện bị ngập ngoại thành Hà Nội tháng 11-2008)


Nêu cao truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nối nhịp cầu nhân ái giữa lực lượng Công an với nhân dân bằng những việc làm, như xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo; thành lập quỹ khuyến học, quỹ dũng cảm bảo vệ an ninh Tổ quốc… Kịp thời thông tin đến bạn đọc cả nước về những thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra; biểu dương những gương sáng trong việc cứu người, cứu tài sản, cứu trợ đồng bào bị nạn, giúp nhân dân khắc phục khó khăn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong Công an nhân dân có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn; đồng thời tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để báo chí Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vẻ vang trong thời kỳ mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Tin cùng chuyên mục