• Hà Nội: Gần 899 tỷ đồng chi cải cách tiền lương năm 2016

    Hà Nội: Gần 899 tỷ đồng chi cải cách tiền lương năm 2016

    ANTD.VN - Hà Nội trích gần 898,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 của ngân sách cấp thành phố bổ sung cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016.