51. Mississippi: Hộ gia đình triệu phú: 45.771. Tổng số hộ: 1.134.578. Tỉ lệ triệu phú: 4,03%.Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 40,528 đô la (trung bình của Hoa Kỳ: 55,322 đô la). Giá nhà đất trung bình: 105.700 đô la (trung bình của Hoa Kỳ: 184,700 đô la)
50. Tây Virginia: Hộ gia đình triệu phú: 32.082. Tổng số hộ: 763.797. Tỉ lệ triệu phú: 4,20%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 42.644 đô la. Giá nhà đất trung bình: 107.400 đô la
49. Arkansas: Hộ gia đình triệu phú: 50.106. Tổng số hộ: 1.178.438. Tỉ lệ triệu phú: 4,25%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 42,336 đô la. Giá nhà đất trung bình: 114.700 đô la
48. Kentucky: Hộ gia đình triệu phú: 79.205. Tổng số hộ: 1.768.852. Tỉ lệ triệu phú: 4,48%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 44.811 đô la. Giá nhà đất trung bình: 126.100 đô la
47. Alabama: Hộ gia đình triệu phú: 88.880. Tổng số hộ: 1.928.669. Tỉ lệ triệu phú: 4,61%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 44,758
đô la. Giá nhà đất trung bình: 128.500 đô la
46. Tennessee: Hộ gia đình triệu phú: 122.585. Tổng số hộ: 2.625.681. Tỉ lệ triệu phú: 4,67%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 46.574 đô la. Giá nhà đất trung bình: 146.000 đô la
45. Idaho: Hộ gia đình triệu phú: 30.110. Tổng số hộ: 625.834. Tỉ lệ triệu phú: 4,81%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 49,174 đô la. Giá nhà đất trung bình: 167.900 đô la
44. Nam Carolina: Hộ gia đình triệu phú: 94.675. Tổng số hộ: 1.960.255. Tỉ lệ triệu phú: 4,83%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 46.898 đô la. Giá nhà đất trung bình: 143.600 đô la
43. Louisiana: Hộ gia đình triệu phú: 88.371. Tổng số hộ: 1.818,504. Tỉ lệ triệu phú: 4,86%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 45,652 đô la. Giá nhà đất trung bình: 148.300 đô la
42. Bắc Carolina: Hộ gia đình triệu phú: 196.094. Tổng số hộ: 4.019.126. Tỉ lệ triệu phú: 4,88%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 48.256 đô la. Giá nhà đất trung bình: 157.100 đô la
41. New Mexico: Hộ gia đình triệu phú: 40.031. Tổng số hộ: 810.609. Tỉ lệ triệu phú: 4,94%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 45,674 đô la. Giá nhà đất trung bình: 161,600
40. Montana: Hộ gia đình triệu phú: 21.953. Tổng số hộ: 441,222. Tỉ lệ triệu phú: 4,98%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 48.380 đô la. Giá nhà đất trung bình: 199.700 đô la
39. Oklahoma: Hộ gia đình triệu phú: 76.819. Tổng số hộ: 1.543.599. Tỉ lệ triệu phú: 4,98%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 48.038 đô la. Giá nhà đất trung bình: 121.300 đô la
38. Indiana: Hộ gia đình triệu phú: 128.600. Tổng số hộ: 2.575.466. Tỉ lệ triệu phú: 4,99%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 50.433 đô la. Giá nhà đất trung bình: 126.500 đô la
37. Missouri: Hộ gia đình triệu phú: 122.323. Tổng số hộ: 2.439.229. Tỉ lệ triệu phú: 5,01%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 49.593 đô la. Giá nhà đất trung bình: 141.200 đô la
36. Nam Dakota: Hộ gia đình triệu phú: 17.772. Tổng số hộ: 349.397. Tỉ lệ triệu phú: 5,09%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 52.078 đô la. Giá nhà đất trung bình: 146.700 đô la
35. Nevada: Hộ gia đình triệu phú: 56.452. Tổng số hộ: 1.096.916. Tỉ lệ triệu phú: 5,15%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 53.094 đô la. Giá nhà đất trung bình: 191.600 đô la
34. Maine: Hộ gia đình triệu phú: 29.301. Tổng số hộ: 565.293. Tỉ lệ triệu phú: 5,18%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 50,826 đô la. Giá nhà đất trung bình: 176.000 đô la
33. Ohio: Hộ gia đình triệu phú: 243.118. Tổng số hộ: 4.685.647. Tỉ lệ triệu phú: 5,19%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 50,674 đô la. Giá nhà đất trung bình: 131.900 đô la
32. Georgia: Hộ gia đình triệu phú: 200.395. Tổng số hộ: 3.854.460. Tỉ lệ triệu phú: 5,20%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 51.037 đô la. Giá nhà đất trung bình: 152,400 đô la
31. Florida: Hộ gia đình triệu phú: 427.824. Tổng số hộ: 8.173.428 hộ. Tỉ lệ triệu phú: 5,23%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 48.900 đô la. Giá nhà đất trung bình: 166.800 đô la
30. Arizona: Các hộ gia đình triệu phú: 137.359. Tổng số hộ: 2.595.635. Tỉ lệ triệu phú: 5,29%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 51.340 đô la. Giá nhà đất trung bình: 176.900 đô la
29. Michigan: Hộ gia đình triệu phú: 210.957. Tổng số hộ: 3.939.976. Tỉ lệ triệu phú: 5,35%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 50,803 đô la. Giá nhà đất trung bình: 127.800 đô la
28. Wisconsin: Hộ gia đình triệu phú: 127.260. Tổng số hộ: 2.354.510. Tỉ lệ triệu phú: 5,40%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 54.610 đô la. Giá nhà đất trung bình: 167.000 đô la
27. Kansas: Hộ gia đình triệu phú: 62,168. Tổng số hộ: 1.144.287. Tỉ lệ triệu phú: 5,43%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 53,571 đô la. Giá nhà đất trung bình: 135.300 đô la
26. Nebraska: Hộ gia đình triệu phú: 41.348. Tổng số hộ: 760.510. Tỉ lệ triệu phú: 5,44%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 54.384 đô la. Giá nhà đất trung bình: 137.300 đô la
25. Oregon: Hộ gia đình triệu phú: 89.383. Tổng số hộ: 1.639.493. Tỉ lệ triệu phú: 5,45%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 53.270 đô la. Giá nhà đất trung bình: 247.200 đô la
24. Iowa: Các hộ gia đình triệu phú: 71.212. Tổng số hộ: 1.270.566. Tỉ lệ triệu phú: 5,60%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 54.570 đô la. Giá nhà đất trung bình: 132.800 đô la
23. Texas: Hộ gia đình triệu phú: 566.578. Tổng số hộ gia đình: 10.005.417. Tỉ lệ triệu phú: 5,66%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 54.727 đô la. Giá nhà đất trung vị: 142.700 đô la
22. Pennsylvania: Hộ gia đình triệu phú: 294.002. Tổng số hộ: 5.099.166. Tỉ lệ triệu phú: 5,77%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 54,895 đô la. Giá trị nhà trung bình: 167.700 đô la
21. Vermont: Hộ gia đình triệu phú: 15.363. Tổng số hộ: 261.095. Tỉ lệ triệu phú: 5,88%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 56,104 đô la. Giá nhà đất trung bình: 218.900 đô la
20. North Dakota: Hộ gia đình triệu phú: 19.662. Tổng số hộ: 327.536. Tỉ lệ triệu phú: 6,0%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 59,114 đô la. Giá nhà đất trung bình: 164.000 đô la
19. Utah: Hộ gia đình triệu phú: 59.390. Tổng số hộ gia đình: 978.826. Tỉ lệ triệu phú: 6,07%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 62.518 đô la. Giá nhà đất trung bình: 224,600
18. Illinois: Hộ gia đình triệu phú: 300.142. Tổng số hộ: 4.886.159. Tỉ lệ triệu phú: 6,14%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 59.196 đô la. Giá nhà đất trung bình: 174.800 đô la
17. New York: Hộ gia đình triệu phú: 465.479. Tổng số hộ: 7.568.120. Tỉ lệ triệu phú: 6,15%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 60,741 đô la. Giá nhà đất trung bình: 286.300 đô la
16. Đảo Rhode: Hộ gia đình triệu phú: 26.032. Tổng số hộ: 418.815. Tỉ lệ triệu phú: 6,22%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 58.387 đô la. Giá nhà đất trung vị: 238.200 đô la
15. Wyoming: Hộ gia đình triệu phú: 14.989. Tổng số hộ: 240.378. Tỉ lệ triệu phú: 6,24%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 59.143 đô la. Giá nhà đất trung bình: 199.900 đô la
14. Colorado: Hộ gia đình triệu phú: 143.564. Tổng số hộ: 2.217.977. Tỉ lệ triệu phú: 6,47%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 62.520 đô la. Giá nhà đất trung bình: 264.600 đô la
13. Washington: Hộ gia đình triệu phú: 186.396.: Tổng số hộ: 2.865.392. Tỉ lệ triệu phú: 6,51%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 62.848 đô la. Giá nhà đất trung bình: 269.300 đô la
12. Minnesota: Các hộ gia đình triệu phú: 144.944. Tổng số hộ: 2.206.236. Tỉ lệ triệu phú: 6,57%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 63.217 đô la. Giá nhà đất trung bình: 191.500 đô la
11. Quận Colombia: Hộ gia đình triệu phú: 20.534. Tổng số hộ: 312.546. Tỉ lệ triệu phú: 6,57%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 72.935 đô la. Giá nhà đất trung bình: 506,100
10. California: Hộ gia đình triệu phú: 885.225. Tổng số hộ: 13.384.483. Tỉ lệ triệu phú: 6,61%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 63.783 đô la. Giá nhà đất trung bình: 409,300
9. Delaware: Hộ gia đình triệu phú: 24.212. Tổng số hộ: 365.666. Tỉ lệ triệu phú: 6,62%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 61.017 đô la. Giá nhà đất trung bình: 233,100
8. Virginia: Hộ gia đình triệu phú: 226.167. Tổng số hộ: 3.242.493. Tỉ lệ triệu phú: 6,98%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 66.149 đô la. Giá nhà đất trung bình: 248.400 đô la
7. New Hampshire: Hộ gia đình triệu phú: 39.209. Tổng số hộ: 532.376. Tỉ lệ triệu phú: 7,36%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 68,485 đô la. Giá nhà đất trung vị: 239.700 đô la
6. Massachusetts: Hộ gia đình triệu phú: 198.750. Tổng số hộ: 2.682.402. Tỉ lệ triệu phú: 7,41%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 70.954 đô la. Giá nhà đất trung bình: 341.000 đô la
5. Alaska: Hộ gia đình triệu phú: 20.444. Tổng số hộ: 272.496. Tỉ lệ triệu phú: 7,50%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 74.444 đô la. Giá nhà đất trung bình: 257,100
4. Hawaii: Hộ gia đình triệu phú: 36.903. Tổng số hộ: 487,708Tỉ lệ triệu phú: 7,57%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 71.977 đô la. Giá nhà đất trung bình: 538,400
3. Connecticut. Hộ gia đình triệu phú: 106.892. Tổng số hộ: 1.379.979. Tỉ lệ triệu phú: 7,75%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 71.755 đô la. Giá nhà đất trung bình: 269.300 đô la
2. New Jersey: Hộ gia đình triệu phú: 258.988. Tổng số hộ: 3.294.365. Tỉ lệ triệu phú: 7,86%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 73,702 đô la. Giá nhà đất trung bình: 316.400 đô la
1. Maryland: Hộ gia đình triệu phú: 178.003. Tổng số hộ: 2.263.021. Tỉ lệ triệu phú: 7,77%. Thu nhập trung bình cho tất cả các hộ gia đình: 76,067 đô la. Giá nhà đất trung bình: 290.400 đô la
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

[ẢNH] Các bang của Mỹ có nhiều triệu phú đến cỡ nào?

  • 02/11/2018 12:45
  • 2 bình luận
  • Hải Bùi
  • In bài
ANTD.VN - Chỉ có 5,8% của cả nước với khoảng 7,2 triệu hộ gia đình, được coi là triệu phú ở Mỹ. Để trở thành triệu phú ở Mỹ, phải có khối tài sản đầu tư từ 1 triệu đô la trở lên, không bao gồm giá trị của bất động sản, và các kế hoạch hưu trí khác cùng tài sản trong quan hệ đối tác kinh doanh. Hầu hết mọi người đều nghĩ California và New York là những tiểu bang có số lượng triệu phú nhiều nhất nhưng trên thực tế không phải vậy.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC