100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga - những bài học còn nguyên giá trị thực tiễn

  • 05/11/2017 08:52
  • 0 bình luận
  • Đại tá Đỗ Ngọc Sơn (Nguyên Trưởng phòng Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng)
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 7-11-2017, cùng với Liên bang Nga và nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hướng về ngày kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7-11-1917/ 7-11-2017). 
Đặt hoa tại Tượng đài V.I.Lê nin ở Hà Nội để tướng nhớ vị Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản

Đặt hoa tại Tượng đài V.I.Lê nin ở Hà Nội để tướng nhớ vị Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản

Một thực tế lịch sử không thể phủ nhận là Cách mạng Tháng Mười Nga làm “rung chuyển thế giới”, mở ra kỷ nguyên mới cho Liên Xô sau này đã đạt được những thành tựu vĩ đại chưa từng có trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, quốc phòng an ninh, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình phát triển của thế giới trong thế kỷ XX. 

Mọi quốc gia đều được tôn trọng và có tiếng nói

Lần đầu tiên trên thế giới, chính quyền Nhà nước chuyển từ tay thiểu số người bóc lột người sang tay đa số người bị bóc lột, vươn lên làm chủ vận mệnh của mình và xã hội. Khác với tất cả các cuộc cách mạng xã hội từng diễn ra trước đó, trong lịch sử loài người chỉ nhằm thay thế một phương thức bóc lột này bằng phương thức bóc lột khác, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã mở ra tiền đề và khả năng giải quyết các vấn đề dân tộc, tạo điều kiện giải phóng các dân tộc bị áp bức, các nước thuộc địa và nửa thuộc địa khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc.

Do đó đã mở ra kỷ nguyên giải phóng các dân tộc ở phương Đông và phương Tây. Phát huy truyền thống Cách mạng Tháng Mười, Liên Xô, Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới đã đi đầu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt trong thế kỷ XX. Ngày nay, nước Nga cũng đang đi đầu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc.

Phát huy giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười, ngày nay nước Nga đang đi đầu trong công cuộc đấu tranh nhằm xây dựng một trật tự thế giới mới công bằng đối với tất cả các quốc gia, không chấp nhận một trật tự thế giới đơn cực do một siêu cường duy nhất áp đặt ý chí chính trị cho tất cả các quốc gia khác. Mọi quốc gia dù mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ đều được tôn trọng và có tiếng nói được lắng nghe khi giải quyết các vấn đề nghị sự toàn cầu. 

Có thể khẳng định rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa vô cùng to lớn và quan trọng đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười đã chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên Trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã mở đường cho Chủ nghĩa Mác - Lênin lan tỏa tới các quốc gia, dân tộc trên thế giới, soi sáng con đường đấu tranh cho nhiều nước châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, phá vỡ từng mảng lớn hệ thống thuộc địa của chúng và giành được tự do, độc lập, đưa nhân dân lên địa vị làm chủ xã hội. 

Tác động đến thực tiễn cách mạng Việt Nam

Nhà cách mạng Việt Nam Nguyễn Ái Quốc về sau là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc từ những tư tưởng trong bản luận cương của V.I. Lenin “Về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa”.

Trên cơ sở bản luận cương của Lênin, năm 1927 trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” đã nêu lên một điểm rất cơ bản: để tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì cuộc cách mạng đó phải có sự lãnh đạo của một Đảng chính trị chân chính như Đảng Bôn-sê-vích Nga. Người nêu rõ, “chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, con đường duy nhất đúng đắn, cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập tự do thực sự” (Tư tưởng giải phóng của Hồ Chí Minh).

Từ tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy đó là tài liệu cơ bản để huấn luyện và đào tạo các chiến sĩ Cách mạng Việt Nam, tạo cơ sở để thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương (17-6-1929) tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930).

Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp thu tư tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa của Cách mạng Tháng Mười, lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ phát xít, thực dân và phong kiến tay sai gần 100 năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945, giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp (1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1975).

Mỗi khi nói đến ảnh hưởng và tác động của Cách mạng Tháng Mười tới thực tiễn cách mạng Việt Nam, không thể không nói tới chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến đánh bại đội quân Quan Đông, buộc Chính phủ đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15-8-1945 tạo tiền đề rất quan trọng cho nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đứng lên giành chính quyền vào ngày 19-8-1945. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Việt Nam giành độc lập từ tay quân phiệt Nhật, chứ không phải từ tay thực dân Pháp, trong đó có công lao to lớn của Hồng quân Liên Xô.

Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước vào năm 1975, mối quan hệ kinh tế Việt Nam và Liên Xô đã chuyển thành hợp tác cùng có lợi, nhưng với tinh thần hữu nghị. Vào cuối những năm 1991, Liên bang Xô Viết bị giải thể, nước Nga với tư cách là quốc gia kế thừa Liên Xô vẫn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt quan trọng với Việt Nam. Và ngày nay, Liên bang Nga là đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật…

Đảng cầm quyền phải biết dựa vào nhân dân

Trong bối cảnh châu Á - Thái Bình Dương nói chung, Đông Nam Á nói riêng là tâm điểm chú ý đặc biệt của nhiều nước trong và ngoài khu vực, nước Nga với vai trò là một nước lớn và có mối quan hệ truyền thống với các nước trong khu vực, đang có điều chỉnh chính sách đối ngoại trong đó Việt Nam được Tổng thống Nga V.Putin xếp vào nhóm đối tác quan trọng ở châu Á - Thái Bình Dương. Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ sự kiện Liên Xô sụp đổ và hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, Đảng và Nhà nước ta đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ VI đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của đất nước. Đảng ta đã kế thừa tư tưởng về chủ nghĩa xã hội của V.I. Lenin là xây dựng nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo nguyên tắc chỉ đạo là: đổi mới phải dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong bất kỳ điều kiện, khó khăn nào cũng không dao động bi quan, thay đổi mục tiêu, con đường đã lựa chọn. Đó là tư tưởng, tình cảm, vừa là sự lựa chọn phương thức, bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể và thực tiễn cách mạng của nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng đang từng bước hiện thực hóa con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn từ Cách mạng Tháng Mười Nga.

Là công dân Thủ đô, chúng ta càng thấm thía và nhận thức được ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam. Trong mỗi gia đình Hà Nội đều có một vài người thân được học tập, công tác, và lao động tại Liên Xô (cũ) và nước Nga. Mỗi người dân Thủ đô đều thừa hưởng thành quả của những công trình thắm tình hữu nghị Việt - Nga. Chúng ta đều biết ơn những tấm lòng đôn hậu, những tình cảm chí tình, vô tư, trong sáng, thủy chung của Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây và nhân dân Chính phủ Liên bang Nga ngày nay.

Bài học to lớn và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. 100 năm đã qua, lịch sử Liên Xô đã sang một trang khác, nhưng bài học  về lựa chọn con đường cách mạng tuyệt đối trung thành với nguyên lý chủ nghĩa  Mác - Lênin mà Bác Hồ đã chọn luôn nhắc nhở chúng ta. Bài học của một Đảng cầm quyền phải biết dựa vào nhân dân, tin tưởng vào nhân dân, để được quần chúng nhân dân ủng hộ, thì sự nghiệp cách mạng mới đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Tin cùng chuyên mục