• Ban hành quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong CAND

    Ban hành quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong CAND

    ANTĐ - Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác giải quyết khiếu nại trong CAND, ngày 2-3-2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký, ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong CAND thay thế Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND ban hành kèm theo Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 7-11-2007 của Bộ trưởng Bộ Công an.